WYSZUKAJ

Regulamin korzystania z usług portalu PGD.pl

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji samochodów nowych i używanych oraz rezerwacji usług motoryzacyjnych, z wyjątkiem wynajmu samochodów, (realizowanych poprzez spółkę EXPRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego na Portalu.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – dokument w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poz. zm.), określający prawa i obowiązki Administratora Portalu i Użytkowników,
 2. Portal – strona internetowa, której właścicielem jest Administrator, prezentująca informacje handlowe dotyczące nowych i używanych samochodów oraz usług motoryzacyjnych świadczonych przez Administratora, umożliwiająca zadawanie pytań dotyczących prezentowanych informacji handlowych oraz dokonywanie rezerwacji, dostępna pod adresem www.pgd.pl,
 3. Administrator - GRUPA PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Polska Grupa Dealerów Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rzemieślniczej 26, 30-406 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000117360, NIP: 679-257-56-69, adres poczty elektronicznej: kontakt@pgd.pl.
 4. Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. Produkt – samochód nowy, samochód używany lub usługa motoryzacyjna prezentowana przez Administratora na Portalu objęta systemem rezerwacji.
 6. Opis Produktu – informacja handlowa dotycząca Produktu, obejmująca opis cech Produktu, cenę, wysokość opłaty rezerwacyjnej oraz oddział Administratora, w którym Produkt jest dostępny.
 7. Rezerwacja – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika polegająca zapewnieniu możliwości zawarcia umowy dotyczącej Produktu na warunkach określonych w ogólnych warunkach zamówienia dostępnych w opisie Produktu oraz w samym opisie Produktu i formularzu rezerwacyjnym.
 8. Usługa Motoryzacyjna –naprawa pojazdów lub wymiana części pojazdów,
 9. Okres Rezerwacji – okres obowiązywania Rezerwacji.
 10. Umowa – umowa sprzedaży lub umowa o dzieło dotycząca Produktu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Dane podane na Portalu podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Prezentacja Produktu na Portalu nie oznacza dostępności Produktu i możliwości realizacji Rezerwacji.
 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§ 3 Rezerwacja

 1. Użytkownik może składać zamówienia o dokonanie Rezerwacji oraz zapytania dotyczące Produktów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem Portalu.
 2. Przed zadaniem zapytania lub złożeniem prośby o dokonanie Rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 3. Zadanie zapytania lub złożenie zamówienia o dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem Portalu jest równoznaczne oświadczeniem użytkownika, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
 4. Rezerwacja nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o dzieło ani umowy przedwstępnej w rozumieniu art. 389 k.c.
 5. Warunkiem Rezerwacji jest prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza Rezerwacji dostępnego na.
 6. Nieprawidłowo wypełnione formularze rezerwacyjne nie będą rozpatrywane.
 7. Dokonanie Rezerwacji przez Administratora zostanie potwierdzone drogą poczty elektronicznej w terminie do 2 dni roboczych od wysłania przez Użytkownika formularza Rezerwacji pod warunkiem uiszczenia przez Użytkownika opłaty rezerwacyjnej za pośrednictwem Portalu poprzez platformę transakcyjną firmy eCard dostępną na Portalu.
 8. Wysokość opłaty rezerwacyjnej jest określana indywidualnie dla danego Produktu za każdy rozpoczęty dzień okresu rezerwacji i podawana w opisie tego Produktu.
 9. Umowa rezerwacyjna zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia dokonania Rezerwacji przez Administratora. Z chwilą zawarcia umowy rezerwacyjnej rozpoczyna się bieg Okresu Rezerwacji.
 10. Administratorowi przysługuje prawo do odmowy dokonania Rezerwacji bez podania przyczyn.
 11. W przypadku odmowy dokonania Rezerwacji Administrator niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych zwraca Użytkownikowi opłatę rezerwacyjną na rachunek bankowy, z którego Użytkownik dokonał płatności, a w przypadku dokonania płatności karta kredytową na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w formularzu Rezerwacji.
 12. Rezerwacja jest ważna przez okres 5 dni roboczych, chyba, że w toku procedury rezerwacyjnej strony ustalą inaczej.
 13. W Okresie Rezerwacji Użytkownik jest zobowiązany do zawarcia Umowy w oddziale Administratora wskazanego w opisie Produktu.
 14. W przypadku zawarcia Umowy w Okresie Rezerwacji, Rezerwacja wygasa, a opłata rezerwacyjna zostaje zaliczona na zaliczkę na poczet ceny.
 15. W przypadku nie zawarcia przez Użytkownika Umowy w Okresie Rezerwacji, Rezerwacja wygasa, a opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 16. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z Rezerwacji w Okresie Rezerwacji, część opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystany okres Rezerwacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy, z którego Użytkownik dokonał płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia przez Administratora. Oświadczenie o rezygnacji należy wysłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@pgd.pl.
 17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cech Produktu lub warunków umowy sprzedaży lub umowy o dzieło dotyczącej Produktu, które są zależne od producenta lub spowodowane siłą wyższą. Jeśli taka sytuacja zaistnieje Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o zakresie zmiany, a w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o dzieło dotyczącej Produktu opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona w terminie 5 dni roboczych od złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji lub w terminie 5 dni od dnia upływu Okresu Rezerwacji na rachunek bankowy, z którego Użytkownik dokonał płatności, a w przypadku dokonania płatności karta kredytową na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w formularzu Rezerwacji.
 18. Umowa rezerwacyjna wygasa z upływem Okresu Rezerwacji, o którym mowa w § 4 ust. 13 lub z chwilą zawarcia Umowy.
 19. W przypadku zmiany specyfikacji Produktu w Umowie wiążąca jest specyfikacja określona w Umowie.

§ 4 Odpowiedzialność Administratora i reklamacje

 1. Administrator stosownie do możliwości technicznych dołoży starań, aby Portal był dostępny w sposób nieprzerwany,
 2. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Rezerwacji na zasadach określonych przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Administratora ograniczona jest w każdym wypadku do równowartości kwoty dokonanej przez Użytkownika wpłaty i nie obejmuje utraconych korzyści.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Rezerwacji i działanie Portalu wynikające z:
  1. niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców,
  2. niedostatecznej przepustowości łącza, za pomocą, którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet,
  3. pogorszenia warunków technicznych do świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Administratora,
  4. siły wyższej,
  5. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Reklamacje dotyczące nienależytego działania Portalu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej awaria@pgd.pl.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania wyłącznie tych reklamacji, które zostaną zgłoszone w terminie 3 dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.
 6. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia.
 7. Reklamacja powinna zawierać:
  1. określenie podmiotu dokonującego reklamacji (Imię i Nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  2. określenie przedmiotu reklamacji,
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  4. określenie roszczeń Użytkownika.
 8. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni roboczych od daty jej otrzymania przez Administratora.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania Rezerwacji.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy rezerwacyjnej w związku z wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów GRUPA PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Polska Grupa Dealerów Sp. z o.o.), a także w celu wypełnienia uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Administratorem danych jest GRUPA PGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Polska Grupa Dealerów Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków.

§ 6 Prawa Konsumenta

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa ust. 1,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier hazardowych.
 3. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia
 4. W związku z faktem, iż świadczenie usługi Rezerwacji rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy, a charakter tego świadczenia nie pozwala na jego zwrot, Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1.
 5. W związku z faktem, iż umowa rezerwacyjna zostaje zawarta na czas oznaczony stronom nie przysługuje prawo do jej wypowiedzenia, o którym mowa ust. 3.

Postanowienia końcowe

 1. Usługi są świadczone na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zaś naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu powodować będzie skutki wynikające bezpośrednio z treści niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 2. Korzystanie z Portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies
   lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  3. Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Portalu.
 4. Regulamin stosuje się do zamówień Rezerwacji złożonych po chwili wejścia w życie Regulaminu.
 5. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu niniejszego Regulaminu na Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 6. Zmiany Regulaminy wchodzą w życie z chwilą jego opublikowania na Portalu i znajdują zastosowanie do zamówień Rezerwacji złożonych po ich wejściu w życie.


© 2013
Grupa PGD

Holding 1 LogoPłatności obsługuje eCard S.A. eCard-Logo

Przedstawiona oferta na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

Producenci:

Samochody Nowe:

Samochody Używane:

Samochody Demonstracyjne:

Samochody:

Pozostałe serwisy Grupy PGD: